top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Politisk "forskning" om "muslimske vikinger"

Et lite tøystykke fra Birka, som i følge svenske forskere kan dokumentere Islamsk innflytelse hos vikingene, har gått viralt på nettet. Hovedstrømsmediene slang seg på, og publiserte sine ensrettede versjoner av denne forskningsrapporten i hele den vestlige verden. Kritikken kom relativt raskt. Den kom fra tekstileksperter og andre mer objektive sjeler i forskningsmiljøet. Men, selvsagt ikke spredd i nærheten av samme omfang som insinuasjonene fremsatt første gang. Det er heller ikke første gang det hevdes at den engang objektive og upolitiske forskning, ikke lengre er det.

Fragmentert silkebånd fra Birka-funnet, og "forskerens rekonstruksjon"

Et godt eksempel på hvorledes dette "sensasjonelle funnet" har blitt kommunisert, kan man lese her.

Forskningsrapporten er publisert på Universitetet i Uppsala sine sider. Saken akkumuleres i at funnet av et fragmentert tøystykke i Birka, tatt ut fra en grav fra jernalderen, etter sigende skal bære kufiske inskripsjoner som kan leses "Allah".

Forskingsrapporten og de senere artikler om denne, fremlegger bilder der det fragmenterte tøystykket er lagt speilvendt, og senere tilført (rekonstruert) elementer som mangler, for å få logikk som kan lede ut i en gitt og helt feilaktig konklusjon.

Denne konklusjonen, og forskeren selv, Annika Larsson, insinuerer at vi på basis av dette ikke kan sies å ha hatt noen typisk "nordisk fortid", og at våre forfedre både var "integrerte" og til og med muslimske, eller i det minste i høy grad influert og inspirert av Islam. Det indikeres videre at menneskene i disse gravfunnene ikke bare kan ha vært av ikke-nordisk etnisk herkomst, men til og med muslimer. Det mest tungtveiende argumentet for en slik påstand, skal etter sigende være at fragmentet er av silke, og at Islams paradisgjengere skulle vært kledd i silke.

Annika Larsson fortsetter utspillene med at denne forskningen kan være bidragsytende til å "fjerne vikingene fra nasjonalistiske grupper, som ofte bruker vikingruner og symboler".

Larsson fortsetter sine insinuasjoner med å hevde at disse "kufiske skriftene" ikke noengang tidligere er oppdaget i Skandinavia. Kritikken har ikke latt vente på seg, og med god grunn. Det finnes en rekke tilsvarende funn i Skandinavia. De er tidligere analysert, sammenlignet med hverandre, og med helt andre konklusjoner. Derfor er motgiften til dette, i følge Larsson, at disse resultatene må bli gjenstand for revisjonisme, da grunnlaget for resultatene ble gjort i 30 og 40-årene, og dermed ikke er "politisk korrekt".

Fra Snartemofunnet i Norge. Funnet er fra 4-500 tallet, med nærmest identiske inskripsjoner som Birkafunnet, der du tydelig kan se "forskerens fragment". Tekstilene fra Snartemo predaterer hele ideologien Islam og dets grunnlegger.

Fra moderne tid, i Setesdal.

Så, litt om forskningen og hvem som står bak denne:

"Forskningsprosjektet" er finansiert av The Swedish Foundation for Humanities and Social Science. Misjonen er å fremme funn som "bruker andre metoder enn de teoretiske, med bakgrunn i at resultatene skal nå et bredere publikum enn bare akademikere".

Hovedfinansiæren er Riksbankens Jubileumsfond. De benytter et eget fond for å finansiere forskning og research på det humanistiske og sosiale felt. Prosjektet ligger, og sorterer under, dialog og kommunikasjonsprosjektene. Dette er tilsynelatende ikke adekvat forskning eller akademia. Dette er publisert under Riksbankens Fondssider som: Viking Couture: Public Arena for research, dialogue and communication. Deres formål er oppgitt til å "...ispørresette og tolke klær og trender, myter omhandlende kjønn, sosial status, estetikk og nasjonal identitet under vikingtiden."

Videre står det under prosjektet skrevet: "De Skandinaviske tekstilene kommer fra de samme områder i verden som dagens flyktninger kommer fra..... Dette prosjektet er viktig, da det reiser bevissthet rundt komplekse historiske fakta som viser mangfold av påvirkning i historiske kulturer og motarbeider xenofobe ideologier."

Det er ubestridt at våre forfedre i jernalderen hadde kontakt med den muslimske verden, både gjennom handel og mer konfliktfylt aktivitet. Det er funnet enn rekke arabiske mynter i Skandinavia, som enten stammer fra handel eller hærfangst. Det synes også som at det er bred enighet om at myntene kan stamme fra avlønning, all den tid våre forfedre også tjenestegjorde som leiesoldater på fremmed jord - og da spesielt under nettopp religionskonfliktene i Europa, og da i all hovedsak mot kalifatet.

Denne "forskningen" fra Sveriges engang etterrettelige universitet i Uppsala, er ikke forskning. Den er ikke fundert på fakta. Den er ikke basert på tidligere forskning, andre funn eller åpenbare kilder. Dette er et politisk bestillingsverk, finansiert av politiske krefter. Den søker å dekonstruere, relativisere og revisjonalisere vår kulturarv.

Inntil forskning igjen baseres på valide, reliable kilder og fakta, bør alle, uansett politisk syn, lese nye forskningsrapporter særdeles kritisk.

Forskning er ikke det det engang var.

Men for all del, døm selv.

"Løgner reiser raskere enn sannhet"

- Hedensk proverb

0 kommentarer
bottom of page