top of page
  • Forfatterens bildeOdelsarven

Folkevandringer og invasjoner i et historisk perspektiv

Historien viser, uten unntak, at folkevandringer er blodige og konfliktfylte. Et folk som er knyttet etnisk, kulturelt og geografisk til et område over mange generasjoner, vil forsvare det. Historien viser også at hvis et folk, som over en kort tidsperiode (få generasjoner) får sitt eksistensgrunnlag truet, vil på et gitt tidspunkt slå tilbake. Dette er et historisk faktum. Vår egen er full av dem.

Sammenstøtet med de islamske Ottomanerne og Europeere i Wien 11. september 1683

Historien viser med all tydelighet at mennesker er forskjellige. Ikke bare fysisk, men også metafysisk. Vi er alle tilpasset, etter tusenvis av år, av naturens evolusjon og utvelgelses-

mekanismer i det naturlige habitat. Disse har igjen formet de ulike befolkningsgruppenes kulturer. De oppstår aldri i et vakuum. På generelt grunnlag, og for majoriteten innad i befolkningsgruppene, har dette en åpenbar og avgjørende innvirkning på alle nivåer av menneskene.

Dette synet har, et mikroskopisk øyeblikk av menneskehetens historie, de siste 60-70 år, blitt forkastet. I dag er majoriteten i vår del av verden forledet til å tro at det eneste som skiller mennesker i mellom, er grad av pigmentering i huden, øye- og hårfarge. Vi er forledet til å tro at alle mennesker kan sameksistere i et sosialistisk eller kapitalistisk utopia, i harmoni med hverandre.

For den overhengende majoritet, har alle mennesker grunnleggende inn-gruppepreferanser. Alle mennesker liker generelt sett sine egne best. Alle friske mennesker setter sine egne barn høyere enn andres. Dette er på ingen måte ensbetydende med å mislike eller hate andre folk. Det er kun en anerkjennelse av naturens egne lover. Menneskeheten hadde ikke overlevet uten disse egenskapene. Ingen individer, grupperinger av individer, politikere, ideologier, foreninger, kampanjer, økonomier, seddelpresser eller hele sivilisasjoner kan temme disse lovene.

Når et vertsfolk i en nasjon, en verdensdel, eller før nasjonenes tid - en folkestamme i et gitt geografisk område er og/eller føler seg truet, ender dette med at den ene siden bekjemper den andre. All vår tilgjengelige historie forteller dette. Uansett, "gode" eller "dårlige" hensikter man måtte ha på et individualistisk plan, vil dette bli sluttresultatet.

Europa er i dag på vei til dette sluttresultatet. Historien viser med all tydelighet, at vi har sjekket av brorparten av symptomer og tendenser som leder til dette resultatet, eller sykdommen - om man vil.

Våre politikere, akademia, utdannelsesinstitusjoner, media, populærkultur og øvrige grupperinger i folket, har i ignoranse hevet seg over naturlovene. En 70-år gammel livsløgn står for fall. Det vil ikke spille noen rolle hvilke politiske ideer, verdier, følelser eller visjoner du måtte ha.

Sammenstøtet mellom Mongolene og Europeere ved Kulikovo i 1380

Statistisk Sentralbyrå har nettopp sluppet en analyse, som har blitt trenert og holdt skjult for offentligheten siden mai i år. Den viser at at innbyggerne i Norge, i løpet av kun 80 år, vil bestå av 30% Afrikanere og Vestasiatere. Dette estimatet er meget forsiktig. Rapporten til Erling Holmøy og Birger Strøm i SSB, forutsetter i denne modellen null videre innvandring fra og med år 2016. Dette er det ingen som tror på, og således er modellens "det hypotetiske 0-scenarioet" kun nettopp hypotetisk. Realitetene er noe langt annet.

I modellens "M-alternativ" legges det til grunn dagens fruktbarhet hos befolkningsgruppene, samt moderat/liten videre innvandring (som i dag), likt som under det sterkt kritiserte og "umenneskelige regime" til den sittende regjering. Resultatet er at etniske nordmenn vil utgjøre under 50% av befolkningen i 2100. Altså, om under 83 år. Til sammenligning var Norge så sent som i 1970 befolket av over 98% etniske nordmenn.

Dette betyr at nordmenn i løpet av 3 generasjoner blir byttet ut i eget land. Trendene er like i hele Skandinavia. Vest Europa utover dette, trengs ingen ytterligere utbrodering.

Nordmenn og Skandinaviere har befolket vår lille del av verden, som en verdens minoritet, i over 10 000 år. Vi er i ferd med å viskes ut av denne historien i løpet av 2-3 generasjoner.

Som historien viser, vil dog dette ikke gå upåaktet hen. Historien går i syklus. Hvis vi ikke igjen begynner å anerkjenne naturens suverene lover, vil vi gå en dyster fremtid i møte. Den blir dyster for alle, ikke bare verten. Vi vil gi fra oss et samfunn i elendig forfatning. Et land i langt dårligere forfatning enn det 68er generasjonen arvet, og som de langt på vei har beredet grunnen for med nye ødeleggelser. Vi vil oppleve et samfunn uten tillit, økt kriminalitet, mer fattigdom, tvungen dekonstruksjon av velferdsstaten, øket balkanisering, øket segregering og tilspissede konflikter. Myndighetene vil innføre mer overvåkning, sentral bevæpning, sentralisering av makt, kontroll, og gi mindre og mindre frihet. Det frie ord vil opphøre fullstendig. Slå opp i 3 000 år med verdens historie, og les selv.

Demografi avgjør hvordan et samfunn utvikler seg, og blir.

Leserne av Odelsarven er generelt sett opptatt av vår kulturelle arv. De er generelt sett opptatt av våre forfedres storslåtte historie. Vår kunst, litteratur, eventyr, sagn og vår felles folkearv. De er opptatt av det som er ekte rikdom. Det som ikke kan måles i penger eller valuta. Denne rikdommen har ikke kommet av seg selv, ramlende ned i våre hoder ved en tilfeldighet. Den blir ei heller ivaretatt av andre enn oss selv. Ditt folk og din flokk er det viktigste du har.

"Toleranse og apati er de siste dyder i et døende samfunn"

- Aristoteles

Merknader:

Uavhengig av om en folkevandring eller invasjon er militær eller ikke, vil et folk som mister majoritet og selvråderett i et geografisk og historisk område på under 3-4 generasjoner være under en invasjon. For folket det gjelder, vil heller ikke det faktum at invasjonen er "invitert og tilrettelagt", eller helt/delvis er skapt med udemokratiske innenriks eller utenrikspolitiske handlinger av en "elite" - være relevant for folket.

De syn som er fremsatt i artikkelen, bør ikke bare gjelde for det norske, skandinaviske og europeiske folk. Det bør gjelde for alle folk med sine egne særegenheter, sin egen historie og sine egne geografiske områder i hele verden. Det er like uakseptabelt at eksempelvis Tibetanere blir byttet ut i Tibet, som nordmenn i Norge.

0 kommentarer
bottom of page