Våre tradisjoner

- i hedensk, mytologisk og kulturelt perspektiv - 
En jordet og ærlig fremstilling av våre dype tradisjoner, symbolikk og kultur. En kronologisk reise gjennom de tradisjoner vi i dag tar for gitt, uten at de fleste av oss kjenner de opprinnelige røttene og innholdet i dem. En reise som tar leseren med på en norrøn rennesanse. I det minste i bevissthet, i kunnskap og i det flotte, rike og livsfeirende vi har arvet fra våre forfedre. 
Boken er en omskrevet samling av et utvalg artikler, kronologisk satt sammen gjennom merkedagene og årets løp. 
English version avaliable! 
 
A rooted and honest presentation of our deep traditions, symbolism and culture. A chronological journey through the traditions we today take for granted, without most of us knowing the original roots and content of them. A journey that takes the reader on a Norse renaissance. At least in consciousness, in knowledge and in the great, rich and life-celebrating world view we have inherited from our ancestors.
The Norwegian Fairy Tales Series 
 
This series of small books are English translations of our beloved Norwegian fairy tales, as they appear in the format of Asbjørnsen & Moe. The author elaborates on the rich symbolism, codes and patterns in the tales, and sets them in context with the Norse myths and world view. 

Misjon

Misjonen er å formidle og konservere vår germanske og norrøne historie, kultur, tradisjoner og arv, og å kaste et revitalisert lys over våre forfedres virke, kunnskap og livsanskuelser.
I dag er våre røtter og vår fantastiske historie i ferd med å glemmes. I dagens offentlighetsinstitusjoner blir vår egen identitet undertrykket, og vi lærer om alt annet enn våre egne identitetsmarkører. Det trengs ærlig folkeopplysning på feltet.  
På disse sidene publiseres løpende kronikker og tekster. Disse vil bli samlet og utgitt i bøker, og gjøres tilgjengelig for salg for de som ønsker materialet kronologisk og samlet i bokform. 
 
English:

The mission is to convey and preserve our Germanic and Norse history, culture, traditions and heritage and to shed an revitalized light on our ancestors' heritage, knowledge and views of life.

Today, our roots and our wonderful history are about to be forgotten. In today's public institutions, our own identity is suppressed. Honest public information is needed.

On this site chronicles and texts are published. These will be collected and published in later books, and made available for sale to those who wish to obtain the material chronologically and collectively in pfysical format.

The English material is found on the meny under - English Blog.