top of page

"Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt me venda og snu.

For dei gav oss ein arv å gøyma. Han er større enn mange vil tru»

- Ivar Aasen

Publiserte bøker / Published books

BookCoverImage.jpg

Våre tradisjoner

- i hedensk, mytologisk og kulturelt perspektiv - 
En jordet og ærlig fremstilling av våre dype tradisjoner, symbolikk og kultur. En kronologisk reise gjennom de tradisjoner vi i dag tar for gitt, uten at de fleste av oss kjenner de opprinnelige røttene og innholdet i dem. En reise som tar leseren med på en norrøn rennesanse. I det minste i bevissthet, i kunnskap og i det flotte, rike og livsfeirende vi har arvet fra våre forfedre. 
Boken er en omskrevet samling av et utvalg artikler, kronologisk satt sammen gjennom merkedagene og årets løp. 
41xc+bCZFFL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg
41YlCexqDzL._SX311_BO1,204,203,200_.jpg
41RMxY7hMIL._SX311_BO1,204,203,200_.jpg
Runes and Patterns.jpg
English version avaliable! 
A rooted and honest presentation of our deep traditions, symbolism and culture. A chronological journey through the traditions we today take for granted, without most of us knowing the original roots and content of them. A journey that takes the reader on a Norse renaissance. At least in consciousness, in knowledge and in the great, rich and life-celebrating world view we have inherited from our ancestors.
The Norwegian Fairy Tales Series 
 
Norwegian Fairy Tales 1. This series of small books are English translations of our beloved Norwegian fairy tales, as they appear in the format of Asbjørnsen & Moe. The author elaborates on the rich symbolism, codes and patterns in the tales, and sets them in context with the Norse myths and world view. 

Norwegian Fairy Tales 2. In this second booklet of the series we will tell and analyze three famous fairy tales written down by Asbjørnsen & Moe, namely The boy that travelled to the northern wind, The three Billy Goats Bruse and White-Bear-King Valemon. These are well known and more or less “mainstream” tales for Norwegians. In addition to the more famous tales, we will focus on a ballad, which is also a fairy tale in its form, namely Heming and Gyvri. We will tell and analyze two other tales, very local ones, from Valdres in Norway, namely The King´s burial mound under Tøftstolhøvdae and a little story of a local famous soul named Tor Hamre. As you will see, the selection is done for the reader to see the absolute clear pattern in all our tales. This pattern exists, even though the format is different, the tales’ compositions are different, if it is a song or a small story or a full-scale Fairy Tale.

 

Runes & Patterns 

 

Our Norse runes are said to be a mystery. The meaning of the word "rune" is "hidden wisdom". This booklet takes a deeper dive into a few of them, and sets them in context with the other runes, our nature, mythology and Norse heritage.

Misjon / Mission

Misjonen er å formidle og konservere vår germanske og norrøne historie, kultur, tradisjoner og arv, og å kaste et revitalisert lys over våre forfedres virke, kunnskap og livsanskuelser.
I dag er våre røtter og vår fantastiske historie i ferd med å glemmes. I dagens offentlighetsinstitusjoner blir vår egen identitet undertrykket, og vi lærer om alt annet enn våre egne identitetsmarkører. Det trengs ærlig folkeopplysning på feltet.  
I vår tid blir dessverre alt plassert inn i en moderne politisk kontekst av høyre og venstre. Denne nettsiden har feilaktig blitt klassifisert under kategorien "ytre høyre" enkelte steder på Internet. Denne nettssiden er verken høyre- eller venstrevridd - men hevet over et moderne, sentralisert, udemokratisk. korrupt og ikke fungerende politisk system - helt annerledes enn våre forfedre innrettet det. Intet på dette nettstedet er sammenkoblet med noen politiske partier eller andre organisasjoner. Denne nettsiden er her med en misjon om å tenne våre forfedres ånd i deg, i en tid med kulturelt forfall. I den grad politiske saker er omtalt, er de omtalt meta-politisk med et hedensk perspektiv, i våre forfedres ånd, og med intensjon om å rasjonelt informere og konservere vår arv på alle mulige måter. 
På disse sidene publiseres løpende kronikker og tekster. Disse vil bli samlet og utgitt i bøker, og gjøres tilgjengelig for salg for de som ønsker materialet kronologisk og samlet i bokform. 
Alle kilder som er benyttet til alt material publisert på disse sidene er oppgitt under hvert innlegg. 
 
English:

The mission is to convey and preserve our Germanic and Norse history, culture, traditions and heritage and to shed a revitalized light on our ancestors' heritage, knowledge and views of life.

Today, our roots and our wonderful history are about to be forgotten. In today's public institutions, our own identity is suppressed. Honest public information is needed.

In this time and age everything is unfortunately put into a modern political context of left and right. This site has been erroneous listed under “far right” categories certain places on the Internett. This site is neither far right or left - but detached a modern, centralized, undemocratic, corrupt and non-functional political system - totally different than that of our ancestors. Nothing on this site is linked to any political party, nor any type of organization. This site is here with the mission to re-kindle our ancestors spirit in you, in times of cultural decay. In cases where political issues are discussed, they are discussed as meta-political issues with a pagan perspective, and with the intentions to rationally inform and preserve our heritage in all forms.

On this site chronicles and texts are published. These will be collected and published in later books, and made available for sale to those who wish to obtain the material chronologically and collectively in pfysical format.

All sources used for all the material published on this site are found below each post. 

The English material is found on the meny under - English Blog. 

Fremhevet post / Featured post

bottom of page