top of page

Om sidene

Vi lever på svært mange måter i en overfladisk tid. Vår tilværelse er i historisk og biologisk sammenheng kunstig. Våre tradisjoner og vår arv kan sees på som sandkorn klebet på et sandslott. Bølgene, vinden og tidens tann vasker det vekk, når ingen ser til det, passer på det og restaurerer det. Orden erstattes av kaos.

 

Vi lever i en tid i hedonistisk kommersialitet. Redusert til forbrukere, uten ånd. Vi er avhengige av teknologi, som ikke bare gir oss fortrinn og effektivitet, men som gjør oss mindre intelligente og fjerner oss i akkumulerende tempo fra de virkelige ting. Vi har blitt domestikert. Avhengige. Vi lever en tid i rotløshet og økende uvitenhet. I utakt med naturen. I utakt med vår egen natur. Vi lever i en tid der selve bærerne av våre tradisjoner og vår arv – kvinnene - ikke lengre er kultur- og tradisjonsbærere. Vi lever en tid der menn har oppgitt å vokte dem.

 

I krig er sannheten det første offer, sies det. Våre tradisjoner har historisk og i all praktikk, vært i krig i godt over tusen år. Krigen pågår enda. Den pågår i tillegg på flere fronter og i mange fasetter. Det er i hele Vesten i dag en pågående kulturkamp. Det er i våre tider nødvendig med økt folkeopplysning som er faktabasert og faktisk historisk korrekt. Det er ikke behov for kamp mot andres kulturer andre steder. Men, det er et skrikende behov for å kultivere vår egen. Å gjenfinne oss selv.

Historikere, religionsforskere, arkeologer og andre lærde synes ofte å tolke vår tradisjonshistorie og våre forfedres riter inn i en samtidskontekst, og i varierende grad komplisere eller forsimple gjengivelsen av dem. Med kristen optikk, og med skolelærdommens oppleste «sannheter» som fundament, ender det oftest opp med mistolkninger og mer eller mindre okkulte og usammenhengende konklusjoner, som svært få forstår. På den andre siden lider også gjengivelsene av overforenkling. Lesning av mytologi, sagaer, heltedikt og kvad med denne skolebokoptikk, fører kun til uforståelige og uinteressante «gamle tekster», fra en «primitiv» fortid. Verre, det fører til direkte usannheter og historieforfalskning av den livsanskuelse og det liv våre forfedre ledet i kanskje hundretusener av år før oss. Norsk skoleverk og akademia er et godt eksempel på dette. De fleste sannheter forsvant med 68er generasjonens relativisme og utopiske sosiale samfunnseksperimenter.

Mytene i seg selv er kompliserte, i den forstand at de inneholder personifiseringer med usedvanlig mye kunnskap. De er laget slik med hensikt. Derfor blir lett mytene innpakket i billedlige detaljer, som for den allmenne leser gjør dem bortimot uforståelige. Det er skrevet utallige bøker om mytetolkninger, sagakritikk, paralleller og koblinger til de fleste spektre av dagens opplevelsesverden. Det kan synes som om få av dem er særlig vellykkede - generalistisk sett.

Det er intet nytt under solen i tekstene som publiseres på disse sidene. Ingen revolusjonære nye tolkninger eller avsløringer. Det søkes en kort og konsis form, der gammel kunnskap og historie løftes opp av støvet – som i all hovedsak har blitt børstet bort av spesielt interesserte. Likefremt, dette er uvurderlig kunnskap om man skal forstå vår egen kultur, våre nåværende tradisjoner, vår egen fortid, nåtid og fremtid.

Vår kultur og våre tradisjoner tar utgangspunkt i årets viktigste begivenheter, i kalenderens og naturens kronologi. Ukomplisert. Jordet. Slik våre forfedre var. Myteutdragene er sett i sammenheng med de tradisjoner og de riter vi i høy grad fremdeles holder i hevd. De er også sett i sammenheng med hvordan disse tradisjonene har blitt påvirket av kristningen av Europa, Skandinavia og Norge. Hva de opprinnelig var, hvordan de fremstår i dag og hvordan de i underholdende form gjengis.

Selv om det ikke finnes noen eksakt vitenskap på disse områdene, og meget har gått tapt gjennom tidens tann, har vi en rekke indisier og faktagrunnlag. Artiklene forsøker derigjennom å systematisere dette, sette det inn i en logisk sammenheng og forhåpentligvis gi leseren et helhetsbilde. Kanskje ikke bare hva gjelder tradisjoner, men også de mer subtile ting. Hvorfor vi er som vi er. Hvorfor det er noe som kalles «den norske folkesjel». Hvis man skal begi seg ut på et prosjekt som innebærer et forsøk på rekonstruere våre forfedres livs- og verdensanskuelse, er man nødt til å trå utenfor det som defineres som vedtatte sannheter innenfor spesifikke fagfelt, og basere enkelte av konklusjonene og slutningene på intuisjon og ren logikk. Akademia vil kunne klassifisere slikt som "spekulasjon".

 

Våre forfedre levde historisk sett stoiske og sykliske liv, i pakt med naturen. Hverdagen var preget av faste rutiner og sesongendringer i til dels og periodevis skjellsettende omstendigheter, sett med dagens øyne. De baserte sin livsanskuelse på sykliske slekts- og naturbaserte prosesser, der ære var den altomfattende verdi og dyd. Våre myter, tradisjoner og høytider må derfor sees i denne sammenhengen.

Det er skrevet utallige bøker om våre førkristne samfunn, basert på arkeologiske funn, ofte med kompliserte fortolkninger. Andre ganger med svært luftige, søkte og politiske «new age» fortolkninger som kun oppnår en større avstand og en større kompleksitet til vår mytologi. Felles for omtrent alle, er at man ser våre førkristne riter i forhold til dagens narrativ, politikk, regler og etikk. Dette blir i beste fall svært upresist og overfladisk. I verste fall direkte feil.

Disse sidene ikke er ment som noe akademisk tidsskrift, der alle betraktninger skal understøttes av kilder, nedskrevet av titulerte mennesker. Disse sidene og publikasjonene baseres selvsagt og i all hovedsak på eksisterende kilder, men det er også gitt rom for perspektiver som baseres på overveiende indisier - der disse munner ut i helt logiske slutninger. 

 

Fra tid til annen mottas det spørsmål om reliabiliteten i artiklene, og om det ligger et politisk motiv til grunn. Spesielt gjør dette seg gjeldende i fremstillingen av kristendommen og dens uheldige virkninger på vår kultur og våre tradisjoner. Det er umulig å unngå politikk når man redegjør for kultur og tradisjoner over et så vidt spenn i vår historie. Dette bør imidlertid ikke sees på som noe hevntokt. Det må sees på som en sannferdig fremstilling av vår historie. Det faktum at den totalt sett ikke kan kreditere noen Abrahamitisk fremmed og påtvunget religion, kan ikke belemres budbringeren. Dette gjelder for øvrig alle Midtøstens monoteistiske religioner. Blod og ørken synes alltid å ligge igjen etter dem.

Våre rike, sirkulære, naturbaserte og livsfeirende røtter, danner grunnlaget og fundamentet for vår kultur og alle våre tradisjoner vi har i dag. Mitt håp er at i det minste leseren kan fortsette å øse av denne kunnskapen, forbli jordet, og finne glede i tradisjonene og bakgrunnen for dem - og på basis av dette trekke egne konklusjoner. De er et vindu til fortid, nåtid og fremtid. De er dine forfedres røster. De hører hjemme i deg. I din folkesjel. I ditt blod. Trolig i langt høyere grad enn du selv var klar over.

Odelsarven er til for å tenne dine forfedres flamme i deg. 

 

 

English:

Our traditions and our heritage are like small grains of sand stuck to a sand castle. The waves, the wind and time wash it away, when no one looks after it, take care of it or try to restore it. Order is replaced by chaos. We live in many ways in a superficial time. Our existence is artificial in a historical and biological context. We live in a time of hedonistic commercialism - reduced to consumers, without spirit. We rely on technology, which not only gives us benefits, and efficiency, but which makes us less intelligent and removes us at an accumulating pace from the real things. We've been domesticated, - addicted. We live in a time of rootlessness and growing ignorance, out of touch with our very own nature. We live in a time where the very bearers of our traditions and our heritage - our women - are no longer the bearers of culture and tradition. We live in a time where men have given up on guarding them.

 

In war, truth is the first sacrifice, it is said. Our traditions have historically and practically been at war for well over a thousand years. The war is still going on. It is also ongoing on several fronts and in many facets. There is an ongoing cultural struggle throughout the West today. Therefore, in our day there is a need for increased public education, and again to cultivate our roots. There is no need for fighting against other people's cultures elsewhere. But, there is a screaming need to cultivate our own. To find ourselves – because, a rootless tree falls in the weakest wind.

Historians, religious scholars, archaeologists, and other scholars often seem to officially interpret our traditional history and the rites of our ancestors in a contemporary context, and to varying degrees complicate or simplify their reproduction. With Christian linear optics, and with the scholar "truths" as the foundation, it often ends up with misinterpretations and more or less occult and incoherent conclusions, which very few understand. On the other hand, the reproductions also suffer from oversimplification. Reading mythology, sagas and heroic poetry with this schoolbook optics, only leads to incomprehensible and uninteresting "ancient texts", from a "primitive" past. Worse, it leads to outright untruths and unconscious falsification of the view of life and the life itself our ancestors led for perhaps hundreds of thousands of years before us. Norwegian schools and major parts of academia are a good example of this. Popular culture is another. Most truths disappeared with the boomer generation's relativism and utopian social experiments. In this ideological funnel, where everything is poured in, the nuances and the overall picture are often left as a pond on the floor.

 

At the time of writing, the Norse language and syllabus have been taken out of public school, and we are facing new generations who at best know only the misinterpretations and opportunism of popular culture. Our myths themselves are complicated in the sense that they contain personifications, images and poetry with an extraordinary amount of knowledge. They are made this way on purpose. Therefore, the myths are easily wrapped in pictorial details, which for the general reader of today make them almost incomprehensible.

 

There are a number of myth interpretations, saga criticisms, parallels and links to most spectra of today's world of experience, from a number of authors. It may seem that few of them are particularly successful, with no significant contribution to increased understanding - in general terms. Countless books have been written about our pre-Christian societies, based on archaeological finds, often with complicated interpretations. Other times very shallow or political "new age" interpretations that only attain a greater distance and a greater complexity to our mythology. Common to just about everyone is that they see our pre-Christian rites in relation to today's narrative, politics, ethics, written and unwritten rules. This becomes very imprecise and superficial at best. At worst, direct error.

 

Our culture and our traditions are based on the most important events of the year, in the chronology of the calendar and nature - in its patterns and cycle, uncomplicated, grounded - like as our ancestors were. The excerpts from the myths are seen in the context of the traditions and the rites we still hold to a great extent. They are also seen in the context of how these traditions have been influenced by the Christianization of Europe, Scandinavia and Norway. What they may have originally been, what role they played, how they appear today and how they are rendered in entertaining form.

 

Although there is no exact science in these areas, and much has been lost through time, we have a number of clues and facts. The book thus attempts to systematize this, put it in a logical context and hopefully give the reader a comprehensive picture - maybe not just in terms of traditions, but also the more subtle things. Why we are who we are. Why there is something called "the Norwegian Folk soul".

 

Our ancestors have historically lived stoic and cyclical lives, in keeping with nature. Everyday life was characterized by fixed routines and seasonal changes in partly and periodically scavenging circumstances, seen with today's eyes. They based their view of life on cyclic genealogy and nature-based processes, where honor was the all-encompassing value and virtue. Our myths, traditions and festivals must therefore be seen in this context.

 

To embark on a project that involves an attempt to partially reconstruct the life and world view of our ancestors, one must step beyond what is defined as accepted truths in specific fields, and base some of the conclusions on intuition and pure logic. Academia will be able to classify such as "speculation". This site and it´s books does not take such limitations into account.

 

This site and it´s books are not intended as any academic material, where all considerations should be supported by sources, written down by titled people and publications. The material is based, of course, and mainly on existing sources, but also on extensive studies of Norwegian rural culture and its practices. It gives room for perspectives that are based on predominantly indices, where these culminate in completely logical conclusions.

 

On the question of the reliability of the material, and whether there is a political motive, and perhaps especially as of Christianity and its unfortunate effects on our culture and our traditions, the following is to be said; it is impossible to avoid politics when one describes culture and traditions over such a wide span in our history. However, this should not be seen as a vengeance. It must be regarded as a more truthful representation of our history, with pagan eyes. The fact that, on the whole, it cannot credit any Abrahamic foreign and enforced religion and it can therefore neither justify any slander of the messenger. This also applies to all the monotheistic religions of the Middle East. Blood and desert always seem to be left behind them.

 

Our rich, circular, nature-based and life-celebrating roots form the foundation of our culture and all of our traditions we have today. My hope is that at least the reader can continue to siphon this knowledge, stay grounded, find joy in the traditions and the backgrounds for them, and draw their own conclusions on that basis. They are a window to the past, present and future. They are the voices of your ancestors. They belong to you - in your Folk soul, in your blood. Probably to a much higher degree than you are aware of.

Odelsarven is here to re-kindle your ancestors flame in you. 

bottom of page